صفحه اصلی شامپو هتلی

شامپو هتلی

شامپو هتلی #هتل #هتلداران #هتلداری #اقامت #اقامتگاه #توریست #متل #گردشگری #گردشگران #خوابگاه #مهمان #دکوراسیون_داخلی #پانسیون #بیمارستان #هتلها #ملزومات_هتلی #تجهیزات_هتلی #پک_بهداشتی_هتل #شامپو_هتلی #صابون_هتلی #دمپایی #دمپایی_هتلی #شانه_هتلی #واکس_هتلی #مسواک_هتلی #حمام_هتل #حوله_هتلی #گوش_پاک_کن #ایوان #شامپو #شامپو_هتلی #صابون_هتلی #مسواک #خمیر_دندان #کیت_بهداشتی #هتل #اقامتگاه #بوم_گردی #شیراز #یزد #قشم #بوشهر #ایران

مطالب و مقالات شامپو هتلی

محصولات شامپو هتلی

2K ACRYLIC HARDENER
شامپو هتلی : 2K ACRYLIC HARDENER

2K ACRYLIC CLEAR COAT
شامپو هتلی : 2K ACRYLIC CLEAR COAT

POLYESTER PUTTY
شامپو هتلی : POLYESTER PUTTY

2K 5+1 FILLER PRİMER
شامپو هتلی : 2K 5+1 FILLER PRİMER

2K ACRYLIC PAİNT
شامپو هتلی : 2K ACRYLIC PAİNT

OCEAN HS 2K 4+1 ACRYLIC HARDENER
شامپو هتلی : OCEAN HS 2K 4+1 ACRYLIC HARDENER

OCEAN UNIVERSAL THINNER
شامپو هتلی : OCEAN UNIVERSAL THINNER

OCEAN 2K ACRYLIC HARDENER
شامپو هتلی : OCEAN 2K ACRYLIC HARDENER

OCEAN PLATINUM UHS 2K ACRYLIC CLEAR COAT
شامپو هتلی : OCEAN PLATINUM UHS 2K ACRYLIC CLEAR COAT

OCEAN JET 2K ACRYLIC CLEAR COAT
شامپو هتلی : OCEAN JET 2K ACRYLIC CLEAR COAT

OCEAN MS 2K ACRYLIC CLEAR COAT
شامپو هتلی : OCEAN MS 2K ACRYLIC CLEAR COAT

OCEAN HS 2K ACRYLIC CLEAR COAT
شامپو هتلی : OCEAN HS 2K ACRYLIC CLEAR COAT

OCEAN POLYESTER PUTTY
شامپو هتلی : OCEAN POLYESTER PUTTY

OCEAN POLYESTER PUTTY ULTRA SOFT
شامپو هتلی : OCEAN POLYESTER PUTTY ULTRA SOFT

OCEAN POLYESTER UNIVERSAL GV PUTTY
شامپو هتلی : OCEAN POLYESTER UNIVERSAL GV PUTTY

OCEAN BUMPER COLOR
شامپو هتلی : OCEAN BUMPER COLOR

OCEAN 1K PRIMING FILLER FOR PLASTIC
شامپو هتلی : OCEAN 1K PRIMING FILLER FOR PLASTIC

OCEAN HS HIGH SOLID 5+1 ACRYLIC PRIMER
شامپو هتلی : OCEAN HS HIGH SOLID 5+1 ACRYLIC PRIMER

OCEAN HS HIGH SOLID 4 +1 ACRYLIC PRIMER
شامپو هتلی : OCEAN HS HIGH SOLID 4 +1 ACRYLIC PRIMER

OCEAN 1K PRIMING FILLER
شامپو هتلی : OCEAN 1K PRIMING FILLER

OCEAN BASECOAT PAINT
شامپو هتلی : OCEAN BASECOAT PAINT

OCEAN 2K ACRYLIC PAINT
شامپو هتلی : OCEAN 2K ACRYLIC PAINT

VR 2K ACRYLIC HARDENER
شامپو هتلی : VR 2K ACRYLIC HARDENER

VR 2K ACRYLIC CLEAR COA
شامپو هتلی : VR 2K ACRYLIC CLEAR COA

VR 2K ACRYLIC MAT CLEAR COAT
شامپو هتلی : VR 2K ACRYLIC MAT CLEAR COAT

VR 4+1 2K FILLER PRIMER
شامپو هتلی : VR 4+1 2K FILLER PRIMER

CELLULOSIC THINNER
شامپو هتلی : CELLULOSIC THINNER

BASECOAT THINNER
شامپو هتلی : BASECOAT THINNER

UNIVERSAL THINNER
شامپو هتلی : UNIVERSAL THINNER

4+1 2K ACRYLIC HARDENER
شامپو هتلی : 4+1 2K ACRYLIC HARDENER

2K ACRYLIC HARDENER
شامپو هتلی : 2K ACRYLIC HARDENER

HS 2K ACRYLIC CLEAR COAT BRILLANT
شامپو هتلی : HS 2K ACRYLIC CLEAR COAT BRILLANT

2K ACRYLIC CLEAR COAT
شامپو هتلی : 2K ACRYLIC CLEAR COAT

150SP - Sintaş Polyester Putty (Silver)
شامپو هتلی : 150SP - Sintaş Polyester Putty (Silver)

LIGHT WEIGHT BODY FILLER
شامپو هتلی : LIGHT WEIGHT BODY FILLER

RAPID CONTROL PUTTY
شامپو هتلی : RAPID CONTROL PUTTY

FIBERGLASS PUTTY
شامپو هتلی : FIBERGLASS PUTTY

POLYESTER PUTTY
شامپو هتلی : POLYESTER PUTTY

POLYESTER PUTTY ULTRA SOFT
شامپو هتلی : POLYESTER PUTTY ULTRA SOFT

POLYESTER GALVANISED PUTTY
شامپو هتلی : POLYESTER GALVANISED PUTTY

POLYESTER PUTTY FOR PLASTIC PARTS
شامپو هتلی : POLYESTER PUTTY FOR PLASTIC PARTS

POLYESTER PUTTY HYBRID
شامپو هتلی : POLYESTER PUTTY HYBRID

NITROCELLULOSE PRIMER
شامپو هتلی : NITROCELLULOSE PRIMER

1K PRIMING FILLER
شامپو هتلی : 1K PRIMING FILLER

1K GALVANISED STEEL PRIMER
شامپو هتلی : 1K GALVANISED STEEL PRIMER

5+1 2K FILLER PRIMER
شامپو هتلی : 5+1 2K FILLER PRIMER

4+1 2K FILLER PRIMER
شامپو هتلی : 4+1 2K FILLER PRIMER

NITROCELLULOSE AUTO PAINT
شامپو هتلی : NITROCELLULOSE AUTO PAINT

188 SYNTHETIC AUTO PAINT
شامپو هتلی : 188 SYNTHETIC AUTO PAINT

BASEOCAT PAINT
شامپو هتلی : BASEOCAT PAINT

2K ACRYLIC PAINT
شامپو هتلی : 2K ACRYLIC PAINT

ST 600 SURFACE CLEANING THINNER
شامپو هتلی : ST 600 SURFACE CLEANING THINNER

Sintaş Jet Black Paint
شامپو هتلی : Sintaş Jet Black Paint

Sintaş Piano Black Paint
شامپو هتلی : Sintaş Piano Black Paint

FLASH BLUE
شامپو هتلی : FLASH BLUE

101- Ocean Base Coat High Gloss Chrome
شامپو هتلی : 101- Ocean Base Coat High Gloss Chrome

Sintaş Viola Dream Base Coat Paint
شامپو هتلی : Sintaş Viola Dream Base Coat Paint

Sintaş Phosphated Glowing Base Coat Paint
شامپو هتلی : Sintaş Phosphated Glowing Base Coat Paint

331 - Sintaş Plastomer(Car Flex)
شامپو هتلی : 331 - Sintaş Plastomer(Car Flex)

101 - Sintaş Holographic Paint - (Rainbow Effect)
شامپو هتلی : 101 - Sintaş Holographic Paint - (Rainbow Effect)

Sintaş Antique Sunrise Paint
شامپو هتلی : Sintaş Antique Sunrise Paint

Sintaş Leather Pattern Additive
شامپو هتلی : Sintaş Leather Pattern Additive

MAESTRO PAINT PROTECTION
شامپو هتلی : MAESTRO PAINT PROTECTION

MAESTRO CAR WAX
شامپو هتلی : MAESTRO CAR WAX

MAESTRO CAR WAX TEFLON POLISH
شامپو هتلی : MAESTRO CAR WAX TEFLON POLISH

MAESTRO UNIVERSAL PASTE
شامپو هتلی : MAESTRO UNIVERSAL PASTE

FINE POLISH PASTE
شامپو هتلی : FINE POLISH PASTE

ST 800 SURFACE CLEANING THINNER FOR PLASTIC
شامپو هتلی : ST 800 SURFACE CLEANING THINNER FOR PLASTIC

PATCH THINNER
شامپو هتلی : PATCH THINNER

UNDER BODY COAT
شامپو هتلی : UNDER BODY COAT

EXTRA ACCELERATOR
شامپو هتلی : EXTRA ACCELERATOR

ANTI SILICON ADDITIVE
شامپو هتلی : ANTI SILICON ADDITIVE

SPEEDY FLASH
شامپو هتلی : SPEEDY FLASH

PAINT REMOVER
شامپو هتلی : PAINT REMOVER

PLASTIC SURFACE PRIMER (TRANSPARENT / SILVER)
شامپو هتلی : PLASTIC SURFACE PRIMER (TRANSPARENT / SILVER)

35-400 Universal Gofrato/Texture Additive
شامپو هتلی : 35-400 Universal Gofrato/Texture Additive

35-401200 İndustrial Binder Extra Economic
شامپو هتلی : 35-401200 İndustrial Binder Extra Economic

35-413200 3434 Epoxy Primer Binder
شامپو هتلی : 35-413200 3434 Epoxy Primer Binder

35-413200 Epoxy Primer Binder
شامپو هتلی : 35-413200 Epoxy Primer Binder

35-403100 Epoxy Binder (Economic)
شامپو هتلی : 35-403100 Epoxy Binder (Economic)

35-700 2K Acrylic DTM Direct To Metal Binder
شامپو هتلی : 35-700 2K Acrylic DTM Direct To Metal Binder

330-403 Epoxy Glass Binder
شامپو هتلی : 330-403 Epoxy Glass Binder

35-413 Epoxy Primer Binder
شامپو هتلی : 35-413 Epoxy Primer Binder

35-401 İndustrial Binder(Economic)
شامپو هتلی : 35-401 İndustrial Binder(Economic)

35-400 Industrial Binder
شامپو هتلی : 35-400 Industrial Binder

35-403 Epoxy Binder
شامپو هتلی : 35-403 Epoxy Binder

35-406 2K Acrylic Binder
شامپو هتلی : 35-406 2K Acrylic Binder

35-500 2K Acrylic Binder
شامپو هتلی : 35-500 2K Acrylic Binder

35-201 Synthetic Enamel Binder
شامپو هتلی : 35-201 Synthetic Enamel Binder

35-200 Lux Synthetic Binder
شامپو هتلی : 35-200 Lux Synthetic Binder

35-102100 Nitrocellulose Binder(Economic)
شامپو هتلی : 35-102100 Nitrocellulose Binder(Economic)

35-188 Synthetic Binder
شامپو هتلی : 35-188 Synthetic Binder

35-112 Nitrocellulose Primer Binder
شامپو هتلی : 35-112 Nitrocellulose Primer Binder

35-103 2K Acrylic (5+1) Binder
شامپو هتلی : 35-103 2K Acrylic (5+1) Binder

35-110 2K Acrylic (4+1) Primer Binder
شامپو هتلی : 35-110 2K Acrylic (4+1) Primer Binder

35-102 Nitrocellulose Matt Binder
شامپو هتلی : 35-102 Nitrocellulose Matt Binder

35-102 Nitrocellulose Binder
شامپو هتلی : 35-102 Nitrocellulose Binder

35-100 2K Acrylic Mat Binder
شامپو هتلی : 35-100 2K Acrylic Mat Binder

35-101 Base Coat Binder
شامپو هتلی : 35-101 Base Coat Binder

35-100 2K Acrylic Binder
شامپو هتلی : 35-100 2K Acrylic Binder

77 Series - Ocean Mix Base Coat Toners
شامپو هتلی : 77 Series - Ocean Mix Base Coat Toners

66 Series - Ocean Mix 2K Acrylic Toners
شامپو هتلی : 66 Series - Ocean Mix 2K Acrylic Toners

شاخه های محصولات