صفحه اصلی �������� ������������������ ISIDEM

عایق الاستومری ISIDEM

عایق الاستومری ISIDEM عایق الاستومری
عایق حرارتی ، نانوعایق ، عایق الاستومری EPDM ، فوم پلی یورتان
عایق الاستومری ایزیدم . عایق الاستومری ساده , عایق الاستومری رولی , عایق الاستومری لوله ای , عایق الاستومری EPDM , عایق الاستومری NBR . عایق الاستومری پشت چسب دار
فوم الاستومر . فوم مشکی . چسب عایق . عایق رولی . عایق لوله ای .
برند های که در بازار ایران فعالیت دارند ؛
وانفلکس #وان فلکس . کا فلکس . پافلکس
#KFLEX #ODE #PAFLEX KAIFLEX #MEHRASL #ROCA , ...

مطالب و مقالات عایق الاستومری ISIDEM

محصولات عایق الاستومری ISIDEM

2K ACRYLIC HARDENER
عایق الاستومری ISIDEM : 2K ACRYLIC HARDENER

2K ACRYLIC CLEAR COAT
عایق الاستومری ISIDEM : 2K ACRYLIC CLEAR COAT

POLYESTER PUTTY
عایق الاستومری ISIDEM : POLYESTER PUTTY

2K 5+1 FILLER PRİMER
عایق الاستومری ISIDEM : 2K 5+1 FILLER PRİMER

2K ACRYLIC PAİNT
عایق الاستومری ISIDEM : 2K ACRYLIC PAİNT

OCEAN HS 2K 4+1 ACRYLIC HARDENER
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN HS 2K 4+1 ACRYLIC HARDENER

OCEAN UNIVERSAL THINNER
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN UNIVERSAL THINNER

OCEAN 2K ACRYLIC HARDENER
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN 2K ACRYLIC HARDENER

OCEAN PLATINUM UHS 2K ACRYLIC CLEAR COAT
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN PLATINUM UHS 2K ACRYLIC CLEAR COAT

OCEAN JET 2K ACRYLIC CLEAR COAT
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN JET 2K ACRYLIC CLEAR COAT

OCEAN MS 2K ACRYLIC CLEAR COAT
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN MS 2K ACRYLIC CLEAR COAT

OCEAN HS 2K ACRYLIC CLEAR COAT
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN HS 2K ACRYLIC CLEAR COAT

OCEAN POLYESTER PUTTY
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN POLYESTER PUTTY

OCEAN POLYESTER PUTTY ULTRA SOFT
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN POLYESTER PUTTY ULTRA SOFT

OCEAN POLYESTER UNIVERSAL GV PUTTY
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN POLYESTER UNIVERSAL GV PUTTY

OCEAN BUMPER COLOR
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN BUMPER COLOR

OCEAN 1K PRIMING FILLER FOR PLASTIC
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN 1K PRIMING FILLER FOR PLASTIC

OCEAN HS HIGH SOLID 5+1 ACRYLIC PRIMER
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN HS HIGH SOLID 5+1 ACRYLIC PRIMER

OCEAN HS HIGH SOLID 4 +1 ACRYLIC PRIMER
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN HS HIGH SOLID 4 +1 ACRYLIC PRIMER

OCEAN 1K PRIMING FILLER
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN 1K PRIMING FILLER

OCEAN BASECOAT PAINT
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN BASECOAT PAINT

OCEAN 2K ACRYLIC PAINT
عایق الاستومری ISIDEM : OCEAN 2K ACRYLIC PAINT

VR 2K ACRYLIC HARDENER
عایق الاستومری ISIDEM : VR 2K ACRYLIC HARDENER

VR 2K ACRYLIC CLEAR COA
عایق الاستومری ISIDEM : VR 2K ACRYLIC CLEAR COA

VR 2K ACRYLIC MAT CLEAR COAT
عایق الاستومری ISIDEM : VR 2K ACRYLIC MAT CLEAR COAT

VR 4+1 2K FILLER PRIMER
عایق الاستومری ISIDEM : VR 4+1 2K FILLER PRIMER

CELLULOSIC THINNER
عایق الاستومری ISIDEM : CELLULOSIC THINNER

BASECOAT THINNER
عایق الاستومری ISIDEM : BASECOAT THINNER

UNIVERSAL THINNER
عایق الاستومری ISIDEM : UNIVERSAL THINNER

4+1 2K ACRYLIC HARDENER
عایق الاستومری ISIDEM : 4+1 2K ACRYLIC HARDENER

2K ACRYLIC HARDENER
عایق الاستومری ISIDEM : 2K ACRYLIC HARDENER

HS 2K ACRYLIC CLEAR COAT BRILLANT
عایق الاستومری ISIDEM : HS 2K ACRYLIC CLEAR COAT BRILLANT

2K ACRYLIC CLEAR COAT
عایق الاستومری ISIDEM : 2K ACRYLIC CLEAR COAT

150SP - Sintaş Polyester Putty (Silver)
عایق الاستومری ISIDEM : 150SP - Sintaş Polyester Putty (Silver)

LIGHT WEIGHT BODY FILLER
عایق الاستومری ISIDEM : LIGHT WEIGHT BODY FILLER

RAPID CONTROL PUTTY
عایق الاستومری ISIDEM : RAPID CONTROL PUTTY

FIBERGLASS PUTTY
عایق الاستومری ISIDEM : FIBERGLASS PUTTY

POLYESTER PUTTY
عایق الاستومری ISIDEM : POLYESTER PUTTY

POLYESTER PUTTY ULTRA SOFT
عایق الاستومری ISIDEM : POLYESTER PUTTY ULTRA SOFT

POLYESTER GALVANISED PUTTY
عایق الاستومری ISIDEM : POLYESTER GALVANISED PUTTY

POLYESTER PUTTY FOR PLASTIC PARTS
عایق الاستومری ISIDEM : POLYESTER PUTTY FOR PLASTIC PARTS

POLYESTER PUTTY HYBRID
عایق الاستومری ISIDEM : POLYESTER PUTTY HYBRID

NITROCELLULOSE PRIMER
عایق الاستومری ISIDEM : NITROCELLULOSE PRIMER

1K PRIMING FILLER
عایق الاستومری ISIDEM : 1K PRIMING FILLER

1K GALVANISED STEEL PRIMER
عایق الاستومری ISIDEM : 1K GALVANISED STEEL PRIMER

5+1 2K FILLER PRIMER
عایق الاستومری ISIDEM : 5+1 2K FILLER PRIMER

4+1 2K FILLER PRIMER
عایق الاستومری ISIDEM : 4+1 2K FILLER PRIMER

NITROCELLULOSE AUTO PAINT
عایق الاستومری ISIDEM : NITROCELLULOSE AUTO PAINT

188 SYNTHETIC AUTO PAINT
عایق الاستومری ISIDEM : 188 SYNTHETIC AUTO PAINT

BASEOCAT PAINT
عایق الاستومری ISIDEM : BASEOCAT PAINT

2K ACRYLIC PAINT
عایق الاستومری ISIDEM : 2K ACRYLIC PAINT

ST 600 SURFACE CLEANING THINNER
عایق الاستومری ISIDEM : ST 600 SURFACE CLEANING THINNER

Sintaş Jet Black Paint
عایق الاستومری ISIDEM : Sintaş Jet Black Paint

Sintaş Piano Black Paint
عایق الاستومری ISIDEM : Sintaş Piano Black Paint

FLASH BLUE
عایق الاستومری ISIDEM : FLASH BLUE

101- Ocean Base Coat High Gloss Chrome
عایق الاستومری ISIDEM : 101- Ocean Base Coat High Gloss Chrome

Sintaş Viola Dream Base Coat Paint
عایق الاستومری ISIDEM : Sintaş Viola Dream Base Coat Paint

Sintaş Phosphated Glowing Base Coat Paint
عایق الاستومری ISIDEM : Sintaş Phosphated Glowing Base Coat Paint

331 - Sintaş Plastomer(Car Flex)
عایق الاستومری ISIDEM : 331 - Sintaş Plastomer(Car Flex)

101 - Sintaş Holographic Paint - (Rainbow Effect)
عایق الاستومری ISIDEM : 101 - Sintaş Holographic Paint - (Rainbow Effect)

Sintaş Antique Sunrise Paint
عایق الاستومری ISIDEM : Sintaş Antique Sunrise Paint

Sintaş Leather Pattern Additive
عایق الاستومری ISIDEM : Sintaş Leather Pattern Additive

MAESTRO PAINT PROTECTION
عایق الاستومری ISIDEM : MAESTRO PAINT PROTECTION

MAESTRO CAR WAX
عایق الاستومری ISIDEM : MAESTRO CAR WAX

MAESTRO CAR WAX TEFLON POLISH
عایق الاستومری ISIDEM : MAESTRO CAR WAX TEFLON POLISH

MAESTRO UNIVERSAL PASTE
عایق الاستومری ISIDEM : MAESTRO UNIVERSAL PASTE

FINE POLISH PASTE
عایق الاستومری ISIDEM : FINE POLISH PASTE

ST 800 SURFACE CLEANING THINNER FOR PLASTIC
عایق الاستومری ISIDEM : ST 800 SURFACE CLEANING THINNER FOR PLASTIC

PATCH THINNER
عایق الاستومری ISIDEM : PATCH THINNER

UNDER BODY COAT
عایق الاستومری ISIDEM : UNDER BODY COAT

EXTRA ACCELERATOR
عایق الاستومری ISIDEM : EXTRA ACCELERATOR

ANTI SILICON ADDITIVE
عایق الاستومری ISIDEM : ANTI SILICON ADDITIVE

SPEEDY FLASH
عایق الاستومری ISIDEM : SPEEDY FLASH

PAINT REMOVER
عایق الاستومری ISIDEM : PAINT REMOVER

PLASTIC SURFACE PRIMER (TRANSPARENT / SILVER)
عایق الاستومری ISIDEM : PLASTIC SURFACE PRIMER (TRANSPARENT / SILVER)

35-400 Universal Gofrato/Texture Additive
عایق الاستومری ISIDEM : 35-400 Universal Gofrato/Texture Additive

35-401200 İndustrial Binder Extra Economic
عایق الاستومری ISIDEM : 35-401200 İndustrial Binder Extra Economic

35-413200 3434 Epoxy Primer Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-413200 3434 Epoxy Primer Binder

35-413200 Epoxy Primer Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-413200 Epoxy Primer Binder

35-403100 Epoxy Binder (Economic)
عایق الاستومری ISIDEM : 35-403100 Epoxy Binder (Economic)

35-700 2K Acrylic DTM Direct To Metal Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-700 2K Acrylic DTM Direct To Metal Binder

330-403 Epoxy Glass Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 330-403 Epoxy Glass Binder

35-413 Epoxy Primer Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-413 Epoxy Primer Binder

35-401 İndustrial Binder(Economic)
عایق الاستومری ISIDEM : 35-401 İndustrial Binder(Economic)

35-400 Industrial Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-400 Industrial Binder

35-403 Epoxy Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-403 Epoxy Binder

35-406 2K Acrylic Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-406 2K Acrylic Binder

35-500 2K Acrylic Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-500 2K Acrylic Binder

35-201 Synthetic Enamel Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-201 Synthetic Enamel Binder

35-200 Lux Synthetic Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-200 Lux Synthetic Binder

35-102100 Nitrocellulose Binder(Economic)
عایق الاستومری ISIDEM : 35-102100 Nitrocellulose Binder(Economic)

35-188 Synthetic Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-188 Synthetic Binder

35-112 Nitrocellulose Primer Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-112 Nitrocellulose Primer Binder

35-103 2K Acrylic (5+1) Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-103 2K Acrylic (5+1) Binder

35-110 2K Acrylic (4+1) Primer Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-110 2K Acrylic (4+1) Primer Binder

35-102 Nitrocellulose Matt Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-102 Nitrocellulose Matt Binder

35-102 Nitrocellulose Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-102 Nitrocellulose Binder

35-100 2K Acrylic Mat Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-100 2K Acrylic Mat Binder

35-101 Base Coat Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-101 Base Coat Binder

35-100 2K Acrylic Binder
عایق الاستومری ISIDEM : 35-100 2K Acrylic Binder

77 Series - Ocean Mix Base Coat Toners
عایق الاستومری ISIDEM : 77 Series - Ocean Mix Base Coat Toners

66 Series - Ocean Mix 2K Acrylic Toners
عایق الاستومری ISIDEM : 66 Series - Ocean Mix 2K Acrylic Toners

شاخه های محصولات